Settlement of Disputes

Protecting rights and legitimate interests from any encroachment is to resolve disputes in ways that are foreseen or permitted by the laws of Ukraine.

In the absence of relevant agreements or refusal to satisfy claims, claims, complaints (applications) in the order of pre-trial settlement of the dispute, it is subject to a court decision.

Depending on the persons, relations between them, the grounds of the claim and claims of disputes are considered by the courts of general (civil) jurisdiction, economic and administrative courts, and the decisions of these courts can be reviewed by their appellate and cassation instances, the Supreme Court. In special cases, disputes are resolved by the arbitral tribunal and the international judicial authorities.

LegalHelp specialists have positive experience, are able to identify controversial relationships and give them a legal assessment for the probability of a dispute resolution, and in case of violation of rights or legitimate interests - to defend them adequately by compiling all necessary documents (in essence and procedural) and appropriate representation to the persons, bodies of state power and local self-government, in courts of all instances.

Many years of experience with LegalHelp specialists allow us to efficiently and efficiently solve labor, residential, family, inheritance, land, customs, corporate, copyright, tax, etc. within civil, commercial, administrative and disputes cases in cases of administrative offenses.

Legal Guideline for legal disputes

Назва юридичних послуг LegalHelp з вирішення спорів за актуальними тарифами, станом на 01.09.2018.

Вартість юридичних послуг.
Ціна в грн. від

Представництво перед органами державної влади і місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами зі спірних питань  3000 грн.
1. Участь у розгляді заперечень до актів перевірок 3000 грн.
2. Участь у розгляді скарг щодо протиправних рішень дій чи бездіяльності 3000 грн.
3. Участь у розгляді претензій, рекламацій та інших заходах 3000 грн.
Складання проектів звернень  
1. претензій щодо невиконання, неналежного виконання договірних зобов’язань  1000 грн.
2. рекламацій щодо повноти, комплектності та якості продукції  1000 грн.
Представництво в судах загальної юрисдикції, адміністративних та господарських судах,їх апеляційних та касаційних інстанціях за наявних судових спорів  3000 грн.

1. Складання заяв по суті та з процесуальних питань в загальному, господарському та адміністративному судочинства спрощеного позовного, позовного, наказного окремого проваджень та проваджень у справах про оскарження рішень третейських судів, оспорювання рішень міжнародних комерційних арбітражів, надання дозволу на примусове виконання рішень третейських судів, відновлення втраченого судового провадження

 
- позовних заяв  3000 грн.
- зустрічних позовів  3000 грн.
- Заяв про зміну предмету чи підстав позову  500 грн.
- Відзивів на позов  1000 грн.
- Відповідей на відзиви  1000 грн.
- Заперечень на відповіді  1000 грн.
- Пояснень третьої особи щодо позовів або відзивів  500 грн.
- Відмов позивача від позову  500 грн.
- Визнань позову відповідачем  500 грн.
- Мирових угод сторін  3000 грн.
- Заяв про перегляд заочних рішень  3000 грн.
- заяв про скасування рішення третейського суду  3000 грн.
- заяв про скасування рішення міжнародного комерційного арбітражу  3000 грн.
- Заяв про визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу  3000 грн.
- Заяв про визнання і надання дозволу на добровільне виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу про стягнення грошових коштів  3000 грн.
- Клопотань про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду  1000 грн.
- Клопотань про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню  1000 грн.
- заперечень проти клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню  1000 грн.
- заяв про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду  1000 грн.
- заяв про відновлення втраченого судового провадження  1000 грн.
- заяв про виправлення помилки, допущеної при оформленні або видачі виконавчого документу  500 грн.
- заяв про визнання виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню  1000 грн.
- Заяв про поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа  1000 грн.
- Заяв про відмову стягувача від примусового виконання в процесі виконання рішення  500 грн.
- заяв про відстрочення або розстрочення виконання рішення  1000 грн.
- заяв про встановлення чи зміну способу або порядку виконання рішення  1000 грн.
- Заяв про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником  500 грн.
- заяв про накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на рахунках (вкладах) чи на зберіганні у банках, інших фінансових установах і належать особі, яка має заборгованість перед боржником  500 грн.
- заяв про скасування тимчасового обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України  1000 грн.
- Заяв про заміну сторони її правонаступником  500 грн.
- Заяв про визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами  1000 грн.
- Апеляційних скарг на судові рішення, постанови та ухвали суду першої інстанції  3000 грн.
- Відзивів на апеляційні скарги  1000 грн.
- Приєднань до апеляційних скарг  1000 грн.
- Доповнень, змін до апеляційних скарг або їх відкликань чи відмов від них  1000 грн.
- Касаційних скарг на рішення, ухвали після їх перегляду в апеляційному порядку  3000 грн.
- Заяв про зупинення виконання оскарженого рішення суду або зупинення його дії до закінчення перегляду в касаційному порядку  1000 грн.
- Відзивів на касаційну скаргу  1000 грн.
- Приєднань до касаційної скарги  1000 грн.
- Заяв про поворот виконання рішення  1000 грн.
- Заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами  3000 грн.
- Скарг про порушення права чи свободи рішенням, дією або бездіяльністю виконавця під час виконання судового рішення  1000 грн.
- Заяв про відвід судді, секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача  500 грн.
- Клопотань про проведення експертизи, у тому числі комісійної, комплексної, додаткової і повторної експертиз  1000 грн.
- Клопотань про поновлення та продовження процесуальних строків  1000 грн.
- Клопотань про виклик та допит свідка, експерта, спеціаліста, перекладача  500 грн.
- клопотань про огляд та участь в огляді доказів за їх місцезнаходженням  500 грн.
- клопотань про огляд речових доказів, що швидко псуються  500 грн.
- заяв про огляд судом веб-сайту (сторінки), інших місць збереження даних в мережі Інтернет з метою встановлення та фіксування їх змісту  500 грн.
- Клопотань про залучення спеціаліста для огляняду веб-сайту (сторінки), інших місць збереження даних в мережі Інтернет з метою встановлення та фіксування їх змісту  500 грн.
- зауважень з приводу допущених неточностей або неповноти змісту у протоколі вчинення окремої процесуальної дії  500 грн.
- Клопотань про повернення оригіналів письмових доказів до набрання судовим рішенням законної сили  500 грн.
- клопотань про повернення речових доказів після їх огляду і дослідження  500 грн.
- заяв про повернення матеріального носія, на якому міститься оригінал електронного доказу, після його дослідження  500 грн.
- Заяв про забезпечення позову  1000 грн.
а. накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти  1000 грн.
б. забороною вчиняти певні дії  1000 грн.
в. встановленням обов’язку вчинити певні дії  1000 грн.
г. забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві чи виконувати щодо нього інші зобов’язання  1000 грн.
д. зупиненням продажу арештованого майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту  1000 грн.
е. зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку  1000 грн.
ж. передачею речі, яка є предметом спору, на зберігання іншим особам, які не мають інтересу в результаті вирішення спору  1000 грн.
з. зупиненням митного оформлення товарів чи предметів  1000 грн.
і. арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги  3000 грн.
ї. іншими заходами, необхідними для забезпечення ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів, якщо такий захист або поновлення не забезпечуються заходами, зазначеними вище  1000 грн.
- Заяв про заміну одного заходу забезпечення позову іншим  1000 грн.
- Заяв про забезпечення доказів  1000 грн.
- Заяв про витребування доказів  1000 грн.
- Заяв про застосування заходів процесуального примусу до учасників судового процесу та інших осіб, присутніх у судовому засіданні  500 грн.
а. попередження  500 грн.
б. видалення із залу судового засідання  500 грн.
в. тимчасового вилучення доказів для дослідження судом  500 грн.
г. привід свідка  500 грн.
д. Стягнення штрафу  500 грн.
- Заяв про об’єднання, роз’єднання позовів  1000 грн.
- Заяв про звільнення від оплати повністю або частково, чи відстрочення або розстрочення сплати судових витрат  1000 грн.
- Клопотань про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами у зв’язку з їх неспівмірністю  1000 грн.
- Повідомлень суду про зміну місця проживання (перебування, знаходження), роботи, служби.  300 грн.
- Повідомлень суду про неможливість з поважних причин прибути до суду  300 грн.
- Повідомлень суду про причини неявки в судове засідання  500 грн.
- Заяв про розгляд справи без участі сторони  300 грн.
- заяв про ухвалення додаткового рішення  500 грн.
- заяв про виправлення допущених в судовому рішенні описки, очевидних арифметичних помилок  500 грн.
- заяв про роз’яснення ухваленого судового рішення  500 грн.
2. допомога у вирішенні цивільних, господарських, трудових, корпоративних, земельних, кредитних, податкових та інших спорів  3000 грн.
3. визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень як індивідуальних актів суб’єкта владних повноважень  3000 грн.
4. визнання незаконними рішень органів державної влади та місцевого самоврядування  3000 грн.
5. визнання недійсними кредитних договорів  3000 грн.
6. визнання недійсними договорів укладених в результаті помилки чи обману, мнимих та удаваних угод  3000 грн.
7. визнання недійсними договорів забезпечення виконання зобов’язань (поруки, іпотеки)  3000 грн.
8. визнання недійсними споживчих договорів, укладених в результаті нечесної підприємницької практики  3000 грн.
9. спростування недостовірної інформації в мережі Інтернет, друкованих засобах масової інформації, радіо та телебаченні.  3000 грн.
10. Стягнення заборгованості та відшкодування збитків  3000 грн.
11. Стягнення неустойки (пені, штрафів)  3000 грн.
Відшкодування шкоди  3000 грн.
- моральної, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи  3000 грн.
- завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист  3000 грн.
- завданої прийняттям закону про припинення права власності на певне майно  3000 грн.
- завданої у стані крайньої необхідності  3000 грн.
- юридичною або фізичною особою, завданої їхнім працівником чи іншою особою  3000 грн.
- завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування  3000 грн.
- завданої посадовою або службовою особою органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування  3000 грн.
- завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності  3000 грн.

завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду
фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення

 3000 грн.
- завданої малолітньою особою 3000 грн.
- завданої неповнолітньою особою  3000 грн.
- завданої неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної дієздатності  3000 грн.
- завданої кількома малолітніми особами  3000 грн.
- завданої кількома неповнолітніми особами  3000 грн.
- батьками, позбавленими батьківських прав  3000 грн.
- завданої недієздатною фізичною особою  3000 грн.
- завданої фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена  3000 грн.
- завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними  3000 грн.
- завданої джерелом підвищеної небезпеки  3000 грн.
- завданої внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки  3000 грн.
- ядерної  3000 грн.
- завданої спільно кількома особами  3000 грн.
- яка застрахувала свою цивільну відповідальність  3000 грн.
- завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я  3000 грн.
- завданої фізичній особі під час виконання нею договірних зобов'язань  3000 грн.
- завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я малолітньої або неповнолітньої особи  3000 грн.
- завданої смертю потерпілого  3000 грн.
Забезпечення усіх видів адвокатської діяльності  0 грн.

 

Order services can be by numbers: (067)125-02-92 (067)503-56-08